U bent hier als         |      
Omgevingsvisie Kromme Rijn 
 
 

Home
Archief

 
 Uw stem over ruimtelijke kwaliteit, beleving
1. In mijn straat is een erg lelijk gebouw neergezet. Ik heb dit aan de eigenaar verteld, maar hij heeft er niets mee gedaan. De gemeente geeft niet thuis.

Als deskundigen meekijken weet je ook niet of het goed wordt, ik praat liever zelf mee, maar dan wel op tijd natuurlijk dus voordat het gebouwd is!  (123) 71%
Laat het aan deskundigen over om een oordeel te geven!  (51) 29%

  

Ruimtelijke kwaliteit, beleving


Visie

We willen naar een ‘kwaliteitscultuur’ voor de ruimtelijke kwaliteit van ons gebied. Met een ‘kwaliteitscultuur’ bedoelen we een houding in de samenleving die gericht is op het realiseren van ruimtelijke kwaliteit en die gevoed wordt door maatschappelijk debat over ruimtelijke projecten. We willen deze cultuur stimuleren door zelf als gemeenten terug te treden. We stappen af van de eindbeoordeling door deskundigen, en er komt geen oordeel vanuit de overheid of de kwaliteit goed of slecht is. In plaats daarvan faciliteren we een infrastructuur voor het voeren van de maatschappelijke discussie over ruimtelijke kwaliteit bij initiatieven.

Discussieer mee!

De gemeente gaat in dit gebied niet meer sturen op welstand (beeldkwaliteit), want u kunt dat het beste zelf. Op een website kunt u via fotovisualisaties een oordeel geven over projecten in uw buurt. De intiatiefnemer kan naar eigen inzicht hier iets mee doen. (Lees de PDF voor het volledige voorstel)
  • Leent het hele gebied zich voor deze aanpak of zijn er gebieden waar toch een deskundigenoordeel nodig is? 
  • Gaat zo’n internetportaal werken of zou er iets anders georganiseerd moeten worden? 
  • Hebt u er voldoende vertrouwen in dat de inwoners van het gebied er samen wat moois van willen maken of prevaleert eigenbelang?

Commentaar

# Bert Melief
woensdag 2 december 2015 11:58
Dit gaat niet werken.
Kijk eens in Belgie, daar doet iedereen wat hij/zij wil als het gaat om bouwactiviteiten. Want dat gaat er gebeuren. Inspraak is aardig, maar als er geen sanctie is heeft inspraak weinig waarde.

Voorbeeld: wat blijft er over van zaken als het beschermd dorpsgezicht Cothen. We kunnen nu al zien wat er gebeurd is naast Rhijnestein.

# Bea
woensdag 2 december 2015 14:26
Gemeentes zijn te gemakkelijk en ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vindt het al gauw goed. Een lelijk gebouw krijgt zo een plaats, omdat niemand zich zorgen maakt over de vraag of het gebouw past in de omgeving. Daar moet dus iets aan veranderd worden.
# Thomas van Elteren (gem Houten)
donderdag 3 december 2015 7:30
@ Bea en Bert
Vindt u dat dit voor het hele gebied niet gaat werken? In Houten is er sinds 2011 geen welstand meer en er zijn geen Belgische toestanden ontstaan. Zijn er specifieke gebieden aan te wijzen?
# Robert
dinsdag 8 december 2015 9:13
Burgemeester Vos van Utrecht zei ooit iets als dit: "het mooiste plekje van de stad Utrecht is de Neudeflat - als je er bovenop staat". lelijke gebouwen (zeker hoge) kunnen de beeldkwaliteit van een gebied met veel horizon - zoals ons Kromme-Rijngebied - voor heel lang verpesten.
# Jan
woensdag 9 december 2015 15:20
Wat mij betreft kunnen er best gebieden worden aangewezen waar we gaan proberen 'het meer zelf te doen' maar laat aub een groot deel aan de overheid/deskundigen!
Persoonlijk zal ik NIET de tijd hebben om me te gaan uitspreken over allerlei plannen en ik denk dat dat voor velen geldt. De overheid bewijst mij dus een grote dienst, en geeft me een vertrouwd gevoel, als ze hier een voorname rol blijft spelen zodat er niet teveel lelijke dingen worden neergezet "omdat er niemand bezwaar tegen had".
# Koos
zaterdag 12 december 2015 11:31
Deskundigen hebben zo hun stokpaardjes. De gemeente ziet niet toe op haar eigen criteria. Betrek tijdig de bewoners waar vaak ook veel kennis en visie te vinden is.
# Bert Melief
zondag 13 december 2015 2:30
Terechte opmerking van koos. Mijn idee: combineer een deskundigenoordeel met een oordeel vanuit de omgeving.
# Henny
zondag 13 december 2015 23:39
De suggestie is om initiatieven, inpassingen, op een website te plaatsen zodat 'iedereen' kan meediscussiëren. Ik zie twee problemen:
1) de handhaving van de veelgeroemde beeldkwaliteit van ons landschap moet geborgd zijn, dat kan alleen als er minimale kaders zijn waarbinnen altijd gewerkt moet worden. Kwaliteitsgidsen en gebiedsbeschrijvingen geven waardevolle informatie wat we wel en niet in de Kromme Rijnstreek willen.
2) een discussie op internet met 'iedereen' kan wel eens heel snel uitlopen op een onderonsje tussen louter betrokkenen en experts. Deze stelling staat nu 11 dagen online, met 46 getelde stemmen op de stelling, niet bepaals 'iedereen'.
# Anton
woensdag 16 december 2015 12:24
Het is heel belangrijk dat de gemeenten helder beleid voeren,volgens de drieslag Waarden/Ambities/Beleid. Het Kromme Rijngebied is landelijk gezien een bijzonder gebied met veel te beschermen waarden. Natuurlijk moeten bewoners van het gebied bij vast te stellen beleid worden betrokken en toetsen achteraf is echt achterhaald. Gemeenten moeten niet loslaten maar al in een vroeg stadium integraal met bouwers, vergunningaanvragers en ontwikkelaars meedenken. Beeldkwaliteit is integraal onderdeel van ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke ordening.
# Henny
woensdag 16 december 2015 15:06
Hear Hear Anton!

De gekozen thema's van de omgevingsvisie suggereren een voornamelijk economische insteek (meer reuring in het gebied), waarbij zaken als landschaps- en natuurwaarden maar ook historisch besef ondergesneeuwd dreigen te worden. De stellingen helpen hier ook niet bij.

Ik vraag me serieus af hoe je van 240 vragen/knelpunten via 8 thema's komt tot een visie op de (leef)omgeving die bruikbare handvatten bied voor hoe we onze leefomgeving willen inrichten en gebruiken. Bestemmingsplan 2.0 werd het hier en daar al genoemd, ik houd mijn hart vast.
# Anton
woensdag 16 december 2015 15:30
Er is inderdaad sprake van een rare en onevenwichtige stelling mbt ruimtelijke kwaliteit. Heel vreemd dat een gemeente in dit geval niet thuis geeft. Ze is immers verantwoordelijk als vergunningverlener en heeft in beslissing van alles meegewogen waaronder R.O. en ruimtelijke kwaliteit.
# linda
zaterdag 2 januari 2016 23:43
De genoemde visie voor ruimtelijke kwaliteit is dus een houding.....gevoed door maatschappelijk (digitaal) debat bij initiatieven zonder overheidsbemoeienis. Geen visie dus. Wie gaan zich hier nu druk maken wanneer het nodig is? Een handjevol betrokkenen, die een direct belang hebben. Dan laten we ruimtelijke ordening los. Wil de overheid geen verantwoordelijkheid meer dragen? Er zijn zeer deskundige visies in omloop die kaders aangeven. Daar heb ik meer vertrouwen in.
# jan2
zondag 3 januari 2016 20:39
Helemaal mee eens Linda. Dit is geen kwaliteitsvisie maar toont een gebrek aan ambitie voor wat betreft het beschermen en/of versterken van de bestaande ruimtelijke kwaliteit in het Kromme Rijngebied. Alsof die kwaliteit als vanzelf is ontstaan..... Een internetportaal voor een vrijblijvende maatschappelijke kwaliteitsdiscussie, zonder gevolgen voor de initiatiefnemers van plannen? Eigenbelang zal prevaleren en willekeur en verrommeling dreigen. Nee, de gemeente dient juist hier door het aangeven van duidelijke kwaliteitskaders sturend op te treden en daarover, bijgestaan door deskundigen, de dialoog met bewoners aan te durven gaan.
# Peter
maandag 4 januari 2016 14:07
Ik ben het helemaal met Linda en Jan2 eens.
Het overlaten aan betrokkenen en omwonenden leidt tot 'oorlog'. Treffend voorbeeld is het verplaatsen van loonbedrijf Van Impelen naar het landelijk gebied (zie lokaal groentje). De relatie met buurman of -vrouw is bepalend voor wat wel en niet kan. En de gemeente leunt achterover. De ene zijn vrijheid betekent een aantasting van de vrijheid van een ander.
Ruimtelijke kwaliteit komt onder druk te staan bij een terugtredende gemeente. Van de gemeente mag, zeker voor dit fraaie en cultuurhistorisch belangrijke gebied een visie verwacht worden die juist de kwaliteiten borgt. Hierbij is een deskundig, onafhankelijk advies van belang, eventueel gecombineerd met eveneens een onafhankelijke burgerparticipatie.

# Marianne
maandag 4 januari 2016 14:53
'Ruimtelijke kwaliteit', het begrip zegt het al, het overstijgt het persoonlijke of heel lokale belang. En dus heb je deskundigen en een overheid nodig om erover te waken. (en vanzelfsprekend kan er geluisterd worden naar de ideeën van bewoners en direct betrokkenen bij projecten) Het cultuurhistorisch waardevolle gebied verdient het dat er met kennis van zaken naar wordt gekeken, voor het behoud maar ook voor ontwikkeling.

ps. de stelling is suggestief en kan eigenlijk niet goed worden beantwoord.