U bent hier als         |      
Omgevingsvisie Kromme Rijn 
 
 

Home
Archief

 
 Uw stem over prioriteiten
1. De gemeente gaat zich vooral inzetten op ontwikkelingen die bijdragen aan haar speerpunten (deregulering, kwaliteitsgebieden, recreatie, innovatie) en gaat minder doen aan andere onderwerpen

Ik vind het goed dat de gemeente scherp kiest, dan weet ik waar ik aan toe ben. Nu weet ik dat ik een aantal zaken zelf moet gaan regelen. (38) 25%
Ik vind het goed dat de gemeente scherp kiest, dan weet ik waar ik aan toe ben en het zijn ook speerpunten die mij aanspreken. Dus ik kom eens langs! (16) 10%
De gemeente moet niet zo scherp kiezen maar alles evenwichtig aandacht geven! (101) 65%

  

Prioriteiten


Speerpunten en aandachtsvelden

De veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving leiden er toe dat we als overheid meer onderscheid moeten gaan maken tussen enerzijds beleidsterreinen waar we ons actiever dan voorheen wil verbinden met burgers, georganiseerde samenleving om beweging te maken, en anderzijds beleidsterreinen waar we juist een stap terug doen en ons vooral faciliterend opstellen.
Om deze reden kiezen we voor onderscheid tussen speerpunten en aandachtsvelden. Op een speerpunt worden we actiever dan voorheen en we zullen er ook middelen voor vrijmaken.
Op een aandachtsveld treden we terug. Een aandachtsveld is wel een thema dat het gemeentelijke domein raakt maar we vinden dat de samenleving in eerste instantie zelf met initiatieven moet komen. Wij zullen er wel faciliterend in optreden. Soms zijn er ook middelen nodig, maar beperkt en afgebakend.
De speerpunten zijn:
  1. Volop recreatieontwikkeling;
  2. Meer beleving van kwaliteitsgebieden;
  3. Ruimte voor de burger (deregulering) en
  4. Volop innovatie.

De aandachtsvelden zijn:
  1. Landbouw ontwikkelt vanuit eigen kracht;
  2. Ontwikkelen kwaliteitscultuur;
  3. VAB en verkeer pragmatisch benaderen;
  4. Eigen positie ten opzichte van Provincie;
  5. Leefbaarheid bevorderen en
  6. Duurzaamheid richten op energie.


Discussieer mee!

Speerpunten onderling en speerpunten en aandachtsvelden ‘bijten’ elkaar op veel punten.
We kunnen kiezen om kwaliteitsgebieden aan te wijzen met daaraan extra regels. Probleem is dat je dan gaat differentiëren in ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemers. En waar trek je de (gebieds)grens?
Moet je sturen of ontwikkelingen beperken of veel eerder op aanvullende voorwaarden (zoals landschappelijke inpassing)
Hoe ga je om met een ingrijpende, maar innovatie recreatieontwikkeling in een kwaliteitsgebied. Hoe weeg je dan 3 speerpunten tegen elkaar af?meer weten, prioriteiten

Commentaar

# M. Das
woensdag 2 december 2015 9:36
Leefbaarheid en duurzaamheid moeten ook speerpunt zijn. Innovatie is geen doel op zich, maar moet bijdragen aan leefbaarheid en duurzaamheid.
# Robert
dinsdag 8 december 2015 9:53
Als je je concentreert op speerpunten krijgt de rest minder aandacht. De burger verdient dat haar overheid zich op alle gebieden inzet.
Ruimte voor de burger klinkt heel mooi maar is eigenlijk ruimte voor de ondernemer. Deregulering is meestal minder goed voor de burger, omdat er gewoon minder regels zijn. En in kwetsbare gebieden moet je juist meer opletten, meer handhaven, omdat anders iedereen zijn gang kan gaan. En als ondernemers hun gang kunnen gaan, gaat vaker over 'z'n eigen' en niet over 'ons'.
En wat houdt 'pragmatisch benaderen' eigenlijk in? Iedereen z'n gang laten gaan of juist doelgericht sturen?
# Jan
woensdag 9 december 2015 14:58
Eens met M.Das op 02/12!
En daarbij: de gekozen vraagstelling met 3 opties dwingt me te kiezen voor "De gemeente moet niet zo scherp kiezen..!" maar ik vind prima dat er scherpe keuzes worden gemaakt en dat er speerpunten zijn, maar ik mis een voldoende invulling van het (volgens mij) aller-belangrijkste punt: GROEN, GROEN, GROEN!! Paar voorbeelden:
-er worden te veel prachtige bomen gekapt, vaak omdat niet tijdig 'bijgesnoeid'is. En als er al iets wordt terug geplaatst dan zijn dat 'twijgjes met Gamma-paaltjes en snelbinders'. Ik vrees dat ons gebied een groot leidsche Rijn gehalte krijgt nog los van alle andere problemen als er te weinig groen over blijft. Zorg aub dat dit stopt en dat de visie een groener toekomstbeeld schetst (niet enkel bomen, soms iets simpels als een heg in plaats van hek of gras in plaats van tegels...)
-ik maak me zorgen over het uitsterven van 'informeel groen'(speelplekken): wat mij betreft kan een artificiele speeltuin, ook als het van duurzaam hout is, nimmer op tegen een 'wilde plek' (niet/weinig onderhoud en laat daar lekker de kinderen hutten bouwen en zelf wat verzinnen ipv glijden en schommelen.. )
# Patrick
donderdag 10 december 2015 10:28
Het is al een aantal keren tijdens de interactieve bijeenkomsten naar voren gebracht, maar wat telkenmale blijft verbazen is dat Natuur, Landschap en Cultuurhistorie telkenmale niet als prioriteit of zelfs als thema worden benoemd en daar dan maar noodgedwongen onder het thema Ruimtelijke kwaliteit aandacht aan dient te worden gegeven. Dat terwijl juist de natuur, het landschap en ook de cultuurhistorie toch de dragers van dit in dat opzicht unieke gebied zijn. In tientallen zo niet honderden publicaties zoals 'Het Kromme Rijnlandschap - een ecologische visie (Stichting Natuur en Milieu, 1974)', de 'Kracht en pracht van het Kromme Rijngebied (Stuurgroep Kromme Rijn (Stuurgroep Kromme Rijn, 2007)', maar ook in het meer recente 'Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied + (Brons &Partners, 2010)' en ook de 'Kwaliteitsgids landschappen - Gebiedskatern Rivierengebied (Provincie Utrecht, 2011)'worden die waarden uitvoerig aan de orde gesteld en het zou dan ook goed zijn als het beschermen en waar mogelijk juist versterken van die waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie als basis voor alle toekomstige ontwikkeling worden genomen. Dus juist niet dereguleren, maar samen met alle 'stakeholders' bezien hoe we die unieke kracht en pracht van het Kromme Rijngebied kunnen versterken. Dat kan ook uiteraard ook samen met (bepaalde) economische activiteiten, maar deze zouden de unieke kwaliteiten van het gebied als uitgangspunt moeten nemen, dus hier (bijvoorbeeld) geen verdere schaalvergroting van de landbouw, maar juist een transformatie naar een meer duurzame en streekgebonden landbouw (inclusief voedselbossen), bij voorkeur dus biologisch/ecologisch, waartoe ook de nabijgelegen dorpen en steden, zoals Utrecht, alle kansen biedt (zie overigens ook reeds bestaande projecten). In die zin leent het gebied zich uitstekend om op dat gebied als pilot/lab een voorbeeld voor geheel Nederland te worden!
# karin fokker
vrijdag 11 december 2015 13:45
Als nieuwe inwoner van Bunnik valt mij de drukte en het lawaai enorm tegen. Wat ik mis in de speerpunten is de bestrijding van geluidsoverlast van de A12 en het spoor in het gebied. De vele bedrijfsterreinen en kantoren vragen juist om extensivering voor de leefbaarheid van het gebied. Dat geldt ook voor de landbouw . Dat zijn namelijk bedrijven, met grote druk op de omgeving. Daar zouden veel strengere eisen aan gesteld moeten worden en voor een deel gesaneerd moeten worden. Ben het zeer eens met Patrick.
# Welmoed
vrijdag 11 december 2015 14:29
Helemaal eens met vorige reacties, vooral Patrick en Jan. Ik zou heel graag "groen" of "natuur, landschap en cultuurhistorie" zien als HET uitgangspunt, DE top-prioriteit en/of HET hoofd-thema.
En dan van daaruit verder werken natuurlijk, er valt heus nog heel veel te doen om andere belangen te dienen met dit uitgangspunt!
# hans van kempen (projectleider LOSstadomland)
zaterdag 12 december 2015 12:38
Beste deelnemers aan deze discussie.

Een heel interessante zinsnede in deze discussie vind ik Welmoeds''en dan van daaruit verder werken natuurlijk'. De houding die daaruit spreekt lijkt mij op de achtergrond steeds aanwezig.
Hierin zit een balans tussen behoud van kwaliteiten, je erdoor laten inspireren, en zoeken naar verantwoorde ruimte voor ontwikkeling.

Zou dit een titel kunnen zijn van de omgevingsvisie?

Vanuit kwaliteit verder werken (natuurlijk).# Mark Frederiks
dinsdag 15 december 2015 23:18
Ik wil heldere doelstellingen:

20% van de verse voedsel consumptie lokaal invullen binnen 5 jaar.
Verhoging bio diversiteit met 20% in 10 jaar.

Marktsturing vanuit de burger is het credo. Stop met nieuwe leuke dingen en onzinnige "innovaties". Investeer (dus niet geven) in bestaande modellen. Kies voor aanwezige opschaalbare initiatieven zoals Local2local.nl Zoek verbindingen met andere domeinen zoals onderwijs, zorg en wonen.

Keteninterventie overstijgt domeinen. Door deze systemen parallel te verbinden ontstaan nieuwe kansen.
# Henny
donderdag 17 december 2015 17:19
100% eens met Welmoed. We moeten ons realiseren dat alles wat we doen in ons buitengebied het beeld en de waarde ervan kunnen aantasten of versterken. Bij meer recreratie, meer deregulering, meer mogelijkheden voor de vrijkomende agrarische bebouwing zie ik een grotere kans op aantasting dan versterking Het kan niet zo zijn dat dit de belangrijkste plannen en ambities zijn.
# Linda
zaterdag 19 december 2015 1:18
Hoe kunnen we ruimte maken voor natuur? Niet door bedrijvigheid. Het verschil zit in private en publieke belangen. Robert, Jan, Patrick, Welmoed en Henny: zeer helder verwoord. Het spanningsveld tussen bescherming van natuur en het faciliteren van bedrijfsmatige ontwikkelingen is steeds overduidelijk. In alle uitspraken gaat het om economische groei, innovaties en een terugtredende overheid. Het gaat nooit over de NATUUR! De 4 speerpunten hierboven genoemd zijn gespeend van enige intentie om de natuurwaarden te koesteren of te integreren.
Alles van waarde is weerloos. Daarom heeft de natuur een beschermende overheid (lees "visie") hard voor nodig. Dit belang ontstijgt nu eenmaal het individuele belang. Daar hebben we ooit een samenleving voor bedacht met een overheid die eigenbelang en willekeur aan banden legt en algemene belangen dient. Laten we zoeken naar verbetering van die dienende regelgeving.
# René Borkus
zaterdag 19 december 2015 8:30
Scherpe keuzes zijn noodzakelijk, de speerpunten onderschrijf ik maar de aandachtsvelden zijn wederzijds uitsluitend, in plaats van een consistent geheel. Landbouw vanuit eigen kracht is de dood voor de rest van de aandachtsvelden. We zien de laatste jaren juist schaalvergroting (overal nieuwe stallen en vergrassing), om de wereldmarkt (lees China) van melkpoeder te voorzien en van een magere kwaliteit, want dit gras bevat nauwelijks meer enige voedingswaarde en put hier de grond uit. Ik begrijp niet dat dit een nastrevenswaardig aandachtsveld kan zijn! Dit geeft de boeren ruimte, maar geen gewenste richting naar duurzaamheid.
Maak een soort 'bio-valley' van de KR-streek, dat is pas een onderscheidend en aantrekkend beeld. Dat spreekt veel mensen aan en trekt ook de daarbij behorende ondernemers aan.
# Hendrike Geessink
dinsdag 22 december 2015 10:26
Namens Utrechts Landschap ben ik het volledig eens met een aantal van de eerdere reacties. Natuur, de rijke cultuurhistorie en water vormen de basis voor het bijzondere Kromme Rijnlandschap. Juist in een omgevingsvisie mag je verwachten dat deze onderwerpen speerpunt zijn en prioriteit krijgen: ze vormen immers de bouwstenen voor een mooie en leefbare omgeving.
# Jaap
dinsdag 22 december 2015 15:58
Veel van het eerder gezegde ondersteun ik van harte. Graag wil ik ook aandacht vragen voor de nog onbekende niet-prioriteit die wat mij betreft gemeentelijke prioriteit moet zijn. Alle overheden stellen speerpunten en proberen daar naar te handelen. Prima! Maar dat betekent ook dat lage prioriteiten opeens een hoge prioriteit blijken te kunnen krijgen, maar helaas niet gepland zijn waardoor er dus geen gemeentelijk geld of menskracht voor is. Ik denk even aan de vluchtelingen, maar ook aan zaken die door een samenloop van onverwachte effecten van overheidsbeleid heel schrijnend worden (bijvoorbeeld de zorg voor mensen die tussen de wal en het schip vallen van alle versoberde regelingen vallen). Omdat gemeenten het dichtst bij de problemen van alle dag komen, moeten onze gemeenten ook ervoor zorgen dat ze voorbereid zijn op deze nieuwe knelpunten.
# Jeroen
donderdag 24 december 2015 20:33
Een discussie over wat nu de speerpunten moeten zijn van de gemeente Bunnik lijkt mij op zijn plaats.
De gemeente kiest in extremen: recreatie in het buitengebied, en tegelijk spreekt zij over het verkleinen van dat buitengebied door na te denken over een extra bedrijventerrein naast de A12, woninguitbreiding (Odijk-West, wat nu gereduceerd is tot het Burgje)
In de jaren dat ik in de Gemeente Bunnik woon merk ik dat er binnen de gemeente een constante drang tot uitbreiding binnen de gemeente heerst, zo veel mogelijk meer woningen en meer bedrijventerreinen te plaatsen Overal waar de gemeente kans ziet doet zij dat. Tot op heden heb ik nog niet begrepen waarom dat noodzakelijk is. Ik vraag mij af of de gemeenschap dat echt wil.
De Gemeente Bunnik bevindt zich naast een viertal veel grotere gemeentes, die veel succesvoller op hun grondgebied uit kunnen breiden. Bunnik is een groene oase tussen al dat geweld (Houten, Utrecht, Driebergen/Zeist en Wijk bij Duurstede) De aantallen woningen die Bunnik weet te realiseren (tientallen) weegt echt niet op tegen wat zij realiseren (Utrecht en Houten honderden)
Laat Bunnik die groene oase blijven en dat gebied koesteren.
# Henny
donderdag 24 december 2015 23:11
Hoe vaker ik het lees, hoe meer ik me afvraag wie deze 'speerpunten' heeft verzonnen, wat zit daar achter. Zijn hier niet een aantal overijverige beleidsambtenaren uit hun bol gegaan?

Ik vraag me in alle ernst af of we bij een objectieve vraag aan de inwoners van dit gebied dezelfde speerpunten hadden gezien. Ik hoop niet dat dit ons voorland is en dat de gemeenteraden betere keuzes maken.
# Eveline
dinsdag 29 december 2015 17:14
Wat belangrijk is voor zowel bedrijven als burgers is duidelijkheid.

Wat ik niet terug vind in de visie is goede communicatie middelen voor alle bewoners van de Kromme Rijn Streek. Het feit dat de bewoners van het buitengebied GEEN GLASVEZEL hebben is echt dramatisch. Niet alle allen prive maar ook voor de bedrijven is snel internet vandaag de dag een must.
# Jan
woensdag 30 december 2015 13:29
Ik zag net in het Groentje (bunniks nieuws) een heel kort artikeltje over deze poll.

Hopelijk is het geen voorbode van wat er met input gebeurt. Ik herkende althans nauwelijks onze geluiden (zoals: 'kies andere -hogere- speerpunten!', 'Focus op Groen!', etc). Geluiden die ik in vrijwel alle onderdelen van de poll veelvuldig zie.

Best teleurstellend.

Misschien helpt herhaling?

Dus aub voor een volgend artikel ofzo: goed herlezen aub, eerst het 1e comment M.Das en dan de rest. Een vrij consequente stroom -gelijksoortige- input vind ik :-)
# hans van kempen (projectleider LOSstadomland)
woensdag 30 december 2015 14:26
Beste Jan

Het verwerken van de input zal in januari/februari gebeuren.
# Jacomijn Pluimers
vrijdag 1 januari 2016 14:21
Innovatie is een loze kreet. Vervang deze door duurzaamheid, leefbaarheid en (ruimtelijke/landschappelijke/natuur) kwaliteit

In de aandachtsgebieden ontbreekt Groen, natuur en landschap. Die hoort er echt in!
# Mark Kemna
vrijdag 1 januari 2016 14:32
Innovatie, kwaliteitscultuur, ontwikkelen vanuit eigen kracht... politieke taal waar iedere maatregel binnen past.
Hans van Kempen (projectleider Houten) vertaalt de oproep van veel reageerders om meer aandacht voor natuur/groen e.d. in de titel "Vanuit kwaliteit verder werken...".
Zo komen we niet tot een concrete visie. Goed bedoeld maar teveel abstracte termen. Noem het beestje bij de naam, beste visieontwikkelaars!
# Welmoed
zaterdag 2 januari 2016 9:34
Helemaal raak Mark! Te abstracte terminologie en te weinig concrete (meetbare) zaken zijn een groot probleem bij dit soort trajecten.
En inderdaad meestal goed bedoeld (en werkbaar/handig), maar wat mij betreft zouden ze die methoden moeten afschaffen in de beleidsmakers-scholen :-)
# Jan van Bentum
zaterdag 2 januari 2016 23:43
Zeer slecht idee. Ik woon tussen een camping en een loonwerker in. Op de camping en bij fort Vechten zijn, in de zomer, regelmatig feesten tot een uur of twaalf. Hierna rijdt het verkeer van die feesten tot een uur of een over graskeien langs de weg. Hierna is het pas rustig genoeg voor mij om de slaap te vatten. Mijn overbuurman begint met zijn werk om een uur of vijf (in de oogsttijd gaat het de hele nacht door maar dat hoort bij het buitenleven dus mij hoor je daarover niet), hierbij maakt hij dan zoveel herrie dat ik er weer wakker van wordt. Ook ik heb in de zomer graag mijn raam open voor wat frisse lucht (in de winter trouwens ook maar dat terzijde) Als je dus als speerpunt ruimte voor recreatie kiest en de loonwerker (is trouwens vaak op de bouw gericht) zijn gang laat gaan loopt het wat nachtrust betreft enorm uit de hand. Daarbij komt dat de geluidsgrenzen in een buitengebied 10 dB hoger mogen liggen dan binnen de bebouwde kom. Handhaven dus op alle gebieden!
# Nico schaar
zondag 3 januari 2016 20:51
Ik ben het met van Benthem eens ik woon op de achterdijk tegen over fort vechten ben daar 23jaar geleden komen wonen voor mijn rust en de stilte maar woon nu tegen.over een parkeerplaats in plaats van groen en koeien
# Johan van Dijk
maandag 4 januari 2016 13:45
Zoals in de toelichting bij de stelling al is aangegeven, 'bijten' de speerpunten en aandachtsvelden elkaar vaak. Ook uit de voormelde commentaren is dit af te leidden. Indien de gemeenten/visie zich specifiek gaat richten op de genoemde speerpunten zal dit per saldo ertoe leidden dat de 'marktgerichte- of ontplooide' aandachtsvelden in het "nadeel" zijn (omdat de speerpunten leidend zijn vanuit de visie !!).
Bijzonder aandacht dient er ook te zijn voor bestaande (loon-)bedrijven, e.d. in het gebied. Deze bedrijven bevinden zich veelal al decennialang in het gebied én hebben zich aan moeten passen al velerlei ontwikkelingen, wetgeving, wijzigingen in het buitengebied in brede zin e.d. Behoud voor deze bedrijven ook voor de toekomst ontwikkelingsperspectief mogelijk c.q. biedt deze bedrijven - waarbij maatwerk op voorhand het meest opportuun en concreet wordt geacht - kansen en mogelijkheden !!