U bent hier als         |      
Omgevingsvisie Kromme Rijn 
 
 

Home
Archief

 
 Uw stem over vrijkomende agrarische gebouwen
1. In eerste ronde is gebleken dat elke optie behalve opslag interessant is gebleken. Via de tweede ronde proberen we verdieping en nuance aan te brengen om zo toch een ingang voor het resterend proces te ontdekken.

De visie op het thema VAB is voor het hele gebied hetzelfde en dat is loslaten. De visie geeft dus geen of zo min mogelijk regels voor een nieuwe invulling. Deze insteek geldt voor het hele gebied. (9) 14%
De visie op het thema VAB kent voor deelgebieden grote verschillen. Een perceel met 1000m2 VAB in het ene deelgebied kan een hele andere invulling krijgen dan een perceel met 1000m2 VAB in het andere deelgebied. (8) 12%
De visie op het thema VAB kent per perceel grote verschillen. Per perceel moet een afweging gemaakt worden, waarin de omgevingsvisie leidend/richtinggevend/inspirerend is. (25) 38%
De visie op het thema VAB kent per perceel grote verschillen. Per perceel moet een afweging gemaakt worden, waarin het resultaat van overleg tussen omwonenden en direct belanghebbenden leidend is voor een nieuwe invulling. (23) 35%

  

Vrijkomende agrarische gebouwen


Visie

Wij vinden dat het hergebruik van Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen (VAB) een ‘motor’ achter een grotere vitaliteit van het landelijk gebied moet worden. Om de motor op gang te krijgen, en de kansen zichtbaar te maken, willen we zo weinig mogelijk regelen voor het hergebruik. Zo kan de markt het meest waardevolle hergebruik vinden. Wij denken dat dit de beste waarborg voor een aantrekkelijk buitengebied is. Wat ons betreft mag in principe alles, we gaan niet op functies sturen. Wel brengen we heel specifieke beperkingen en sturing aan. We willen namelijk mogelijke problemen die door het hergebruik kunnen ontstaan voorkomen. Met dit voorstel geven we invulling aan onze speerpunten regelvrij en innovatie.Discussieer mee!

Door veel minder te sturen op de invulling van de VAB’s ontstaat er een grotere kans voor haalbare initiatieven die een motor kunnen zijn in het gebied en bij kunnen dragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van het buitengebied, hiertegenover staat het risico dat er initiatieven ontplooid worden die minder wenselijk zijn. Hoe ver moeten de voorwaarden gaan die gesteld worden aan initiatieven? Het voorlopig voorstel is:
  • cat. 3 en hoger bedrijven uitgesloten
  • niet meer dan 1 vrachtwagen per dag
  • alles binnen bestaand volume
  • geen supermarkt.

In de bijlage staat meer over dit eerste voorstel.

Er zijn mogelijk locaties waarin een dergelijke herontwikkeling ongewenst kan zijn. De vraag is of het beleid op dit punt in het hele gebied hetzelfde zou moeten zijn (iedereen dezelfde kansen). Of moeten er voorwaarden worden gesteld waardoor mogelijkheden verschillen. Of moet er bijvoorbeeld ook verplicht naar alternatieven (locaties) gekeken worden.

meer weten, vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen


Commentaar

# Bert Melief
woensdag 2 december 2015 11:47
Ik zie als belangrijkste nadelen van het door u voorgestelde beleid dat er geen toets plaatvindt op het soort activiteit dat er gaat plaatsvinden; en ook dat er op soms kwetsbare natuurwaarden wordt ingeleverd als er geen vragen gesteld worden bij voortgezette ondernemingsactiviteiten of bewoning van voormalig agrarische bestemmingsgebied.

Dat kan dan leiden tot langdurige hinder en overlast voor de omgeving
# Christel van Vliet
woensdag 2 december 2015 14:30
Hoe beperkend de regelgeving ook mag lijken. Er zijn afspraken over de open ruimte. Er zijn boekwerken geschreven over de schoonheid van de zichtlijnen in het landschap en de wens om die te behouden. Planken vol met voor en tegen.
De krommerijnvisie is gebaseerd op....?
Mensen nemen plaats in ateliers bespreken wensen en verlangens ten aanzien van een toekomstig beeld en de invulling van hun leefomgeving en ergens krijgt een bureau de hik en verzint weer een prachtig inspraakplan waar op te reageren valt.
Cultuur is wat je samen dragen wilt. Dat wat het behouden en koesteren waard is. Plannen als deze geven daar mede vorm aan, Eindeloze discussies zijn goed om de weerstand te meten binnen een bevolking uit dit stukje lees ik dat er allang betaalt is dus moet ik nog iets zeggen? Ik sluit me aan bij de persoon hierboven die meldt dat het weer zwak gesteld is met de zachte krachten in het land. Natuur net als cultuur een sluitpost en helaas weer geen uitgangspunt.
# Myrthe Stevens
woensdag 2 december 2015 16:16
Ben het eens met Bert Melief.
Je kunt niet één keuze maken voor het hele gebied.
Elke situatie is anders en vraagt om maatwerk.
Een aantal randvoorwaarden kun je stellen maar niet te concreet want dat geldt nooit voor alle situatie.

# Robert
dinsdag 8 december 2015 8:36
Hergebruik van oude bedrijven is prima maar laten we er heel goed voor waken dat het niet voller en drukker wordt. Iedereen wil hier wel zitten - het is mooi hier. Maar zet je er bedrijven neer, dan komt er meer verkeer, men wil bredere wegen, dan komen er sluiproutes, enz. Hergebruik met woningen is beter, maar ik zou het ook niet heel erg vinden als niet alle vrijkomende grond voor bebouwing gebruikt wordt (al schop ik dan tegen het zere been van elke projectontwikkelaar). Hou het simpel. Hou het mooi.
# Ruben de Goede - beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling gemeente Houten
woensdag 9 december 2015 12:32
Alvast bedankt voor uw voorlopige reacties.
Als ik ze doorlees lijkt u het over een ding eens: extra ruimte/ander functies moet kunnen maar het is op voorhand niet wenselijk op alle locaties (in het gebied). Vooral landschaps- en natuurwaarden bepalen dit.

Is deze constatering juist?

In het verlengde daarvan komt bij mij de de vraag of het zinvol zou zijn deelgebieden aan te wijzen waar meer, danwel minder ruimte wordt geboden of dat de lijn zou moeten zijn dat elke locatie an sich moet worden bekeken? Uit uw reacties lees ik de voorkeur voor de laatste optie, immers:
Op het moment dat je ergens een deelgebied aanwijst is het niet uitgesloten dat er specifieke locaties buiten liggen die ook waardevol/kwetsbaar kunnen zijn. Andersom is niet uitgesloten dat in een deelgebied best locaties kunnen liggen die zich wel lenen voor meer ruimte.
Maatwerk t.a.v. de VAB's dus, zoals mw. Stevens dat al in haar reactie noemt.
Kunt u zich hierin vinden?

# Robert
donderdag 10 december 2015 11:55
Ik kan mij wel vinden in de samenvatting van dhr. De Goede, mits dat maatwerk wel de lange termijn in de gaten blijft houden. Dat is niet gemakkelijk.
# Jan
vrijdag 11 december 2015 14:47
Ik kan me ook vinden in de woorden van dhr. De Goede. En in het aandachtspunt van Robert (en dat dat moeilijk is).
Mijn mantra in alle thema's is "groen, groen, groen", ik mis in de plannen -thema's/dit forum - namelijk aandacht voor groen/landschap op het juists niveau: ik zou het graag op het allerhoogste niveau zetten (dat we met ons gebied 'gaan voor groen').
Weet dhr. de Goede wellicht of er een reden is dat er niet expliciet over 'groen/landschap' wordt gesproken als belangrijk uitgangs)punt in de plannen? het lijkt me in deze tijd het meest belangrijke issue.
# Mark Frederiks
dinsdag 15 december 2015 22:23
Er is op dit moment 31 miljoen m2 agrarisch leegstand in NL. Dit staat op het punt om te verpauperen. Die mooie boerderijtjes worden overigens wel gekocht door particulieren. De grond die komt ook wel op zijn plek, boeren zat die het willen kopen. Zeker met die vruchtbare grond in onze streek.

Denk dat we het romantische beeld even los moeten laten. Het gaat om stallen. Veelal onmogelijke technische gebouwen. Ik denk dat we eens moeten beginnen met de boel opruimen en de materialen duurzaam hergebruiken.

Wat onze kwetsbare natuur betreft zie ik ook kansen? Even voor de duidelijkheid grasland voor veevoer is geen natuur maar in intensieve landbouw. Ik ben helemaal voor het omschakelen naar biologische groententeelt op deze landerijen. De groenten is in onze regio compleet verdwenen. Een initiatief als www.herenboeren.nl de ruimte geven voor 200 gezinnen om met een boer in loondienst in eigen voedsel behoefte te voorzien lijkt mij helemaal top! De burger investeert in zijn toekomst en revitaliseert de bodem.

Overigens zoekt mijn bedrijf www.Amped.nl nog ruimte voor opslag van festival materialen van www.food-y-fort.nl dus ik meld me bij deze voor een schuur.

PS: Wellicht kunnen we een aantal ruimten gebruiken voor tijdelijke opvang van vluchtelingen. Zorg er dan ook voor dat deze mensen iets kunnen doen. Leg bijvoorbeeld een stuk grond neer om voedsel te verbouwen.(ff zijsprong)
# Ruben de Goede (beleidsmedewerker Ruimtelijek oNtwikkeling gemeente Houten)
woensdag 16 december 2015 15:22
@Jan - reactie vrijdag 11 december 2015 14:47

Bedankt voor je reactie. Als ik de discussies bij enkele andere thema's lees komt deze vraag vaker naar boven. Ik verwijs dan ook graag naar het antwoord van Hans van Kempen in de discussie bij het thema Recreatie. In mijn (en zijn) beleving speelt dit uitgangspunt (kwaliteiten van het gebied als vertrek/uitgangspunt) steeds op de achtergrond en vormt daarmee juist de basis en is heel prominent aanwezig, dit volgt denk ik ook wel uit Hans zijn voorstel voor een titel. Dat het niet als apart thema is benoemd hoeft daar in mijn ogen geen afbreuk aan te doen.

Is je vraag daarmee afdoende beantwoord?

----------------------------------------------------
# hans van kempen (projectleider LOSstadomland)

zaterdag 12 december 2015 12:38
Beste deelnemers aan deze discussie.

Een heel interessante zinsnede in deze discussie vind ik Welmoeds''en dan van daaruit verder werken natuurlijk'. De houding die daaruit spreekt lijkt mij op de achtergrond steeds aanwezig.
Hierin zit een balans tussen behoud van kwaliteiten, je erdoor laten inspireren, en zoeken naar verantwoorde ruimte voor ontwikkeling.

Zou dit een titel kunnen zijn van de omgevingsvisie?

Vanuit kwaliteit verder werken (natuurlijk).
----------------------------------------------------------
# Ruben de Goede (beleidsmedewerker Ruimtelijek oNtwikkeling gemeente Houten)
woensdag 16 december 2015 15:24
@Jan,

tussen de streepjes vind je nog Hans zijn reactie waar ik het over heb!
# Henny
donderdag 17 december 2015 17:06
Waar we in de kernen gebieden aanwijzen voor wonen, winkelen, industrie, sport, recreatie doen we dat in het buitengebied ook lijkt mij. Kansen moeten we pakken, maar het dient wel passend te zijn in het mooie landschap wat we in tientallen jaren hebben opgebouwd en nu zouden moeten koesteren.
# Andries Middag
vrijdag 18 december 2015 14:11
Wat mij betreft zijn hier al veel goede dingen gezegd. Ik zou willen onderstrepen dat, als basisvoorwaarde - voorafgaand aan de vier voorgestelde voorwaarden - het belangrijk is te kijken naar de specifieke locatie en de kwaliteiten en draagkracht van de omgeving, in de ruime zin van het woord. Zo groot is het buitengebied niet, dus een goede afweging per situatie biedt meer comfort dan vooraf gekunsteld iets in elkaar proberen te zetten wat bij het eerste het beste geval alweer aanvulling/nuancering behoeft.
# René Borkus
zaterdag 19 december 2015 8:03
De visie vind ik veel te vrijblijvend, dit is geen visie. Je zou kunnen sturen op een gewenste richting, dus biologische, duurzame landbouw en veeteelt. Dat past uitstekend bij dit gebied en dus moet je de schaalvergroting tegen gaan. Dus niet behouden, maar terugdringen. Dat geeft ruimte aan andere ondernemers, die de kleinschaligheid als uitgangspunt nemen en niet de mogelijkheden zoeken om de schaalvergroting alsmaar verder op te rekken. Dus grote boerenbedrijven her-schalen en opknippen naar een kleiner niveau. Dit bevordert de diversiteit en is een gezonde investering in een al vol land!
# Mariska Both - NMU
maandag 21 december 2015 13:47
Voorafgaand op een beleid voor VAB’s vinden wij het belangrijk om een beleid te formuleren voor de toekomst van de agrarische sector en het tegengaan van VAB’s. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) ziet de landbouw als belangrijke drager van het landschap. Wij zijn het daarbij met René Borkus eens dat daarin gestreefd moet worden naar een duurzame landbouw met gesloten kringloop van voer en mest. Schaalvergroting moet worden tegengegaan en kleinschalige bedrijven worden gestimuleerd. Hiermee kunnen trends in de agrarische sector die leiden tot een toename van VAB’s doorbroken worden.

Wat betreft het voorgestelde beleid voor VAB’s kunnen wij ons vinden in het beeld van de gemeente om nieuwe functies in VAB’s te stimuleren. En daarbij de mogelijkheid te geven om bestaande bebouwing te herbouwen (sloop/nieuwbouw), mits uiteraard het bestaande volume niet toeneemt. Hiermee kan verpaupering van leegstaande stallen voorkomen worden en ontstaat nieuwe bebouwing die geschikt is voor de nieuwe functie. Wat wij wel missen in het voorgestelde beleid, is de effecten van de nieuwe functies op de omgeving. Vooral de impact van nieuwe functie op natuur en landschap vinden wij belangrijk en is in deze visie nog onderbelicht. Wij zijn het eens dat daarbij sprake moet zijn van maatwerk, elke locatie is immers uniek. Wel kan de gemeente wellicht handvatten bieden voor de inpassing van nieuwe ontwikkelingen in natuur en landschap in de vorm van inspiratiegidsen zoals de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen van de provincie.
# Eveline
dinsdag 29 december 2015 16:51
Als agrariër is het van belang om in agrarisch buitengebied je bedrijfsvoering goed uit te kunnen voeren. Voor VAB betekent dit in eerste instantie kijken of het als agrarisch onderdeel te gebruiken blijft. Indien dit niet zo is per perceel bekijken wat kan en wat wenselijk is. Wat we willen voorkomen is problemen in de toekomst. Burgers die komen wonen die in eerste instantie de trekkers leuk vinden maar dan klagen als de boer of fruitteler om 6 uur 's ochtends met zijn werk begint. Dit zelfde geldt ook voor regelgeving die soms spanning brengt tussen agrariërs en burgers. Samen kijken naar mogelijkheden maar wel bezint eer ge begint!
# Jacomijn Pluimers
vrijdag 1 januari 2016 14:07
Ik ben het eens met een aantal hierboven genoemde punten
- Landbouw is nu een belangrijke drager landschap. Voor leefbaarheid, natuur en recreatie is het van belang dit te behouden en te versterken. Ik ben het met Mariska Both eens dat het goed is om hiervoor een duidelijke visie (met richtlijnen) uit te werken. Voor een duurzame landbouw zou het oa moeten gaan over:
1) grondgebonden landbouw (graag dit expliciet opnemen!= gesloten kringloop van voer en mest, ofwel mestproductie gelijk aan hoeveelheid mest dat weer op het land gebracht kan worden en aanvoer van voer van buiten het gebied wordt geminimaliseerd).
2) Een schaal die past in de omgeving (= tegengegaan van schaalvergroting en stimuleren vaan diverse en juist-schalige bedrijven-> dit nader definiëren)
3) Minimale belemmeringen voor verwerking van agrarische producten op eigen bedrijf terrein en nadere verbrede activiteiten, mits deze voldoen aan strenge milieu en omgevingsnormen -> dit nader definiëren (en inventariseren welke behoeften er zijn)
4) verken interesse en mogelijkheden voor meer regionaal georiënteerde landbouw (en daarbij marktconcepten). Ik zie voor het Krommerijngebied daarvoor veel potentie.

- Om verrommeling ( en verpaupering en leegstaande stallen) tegen te gaan, zou het aantal bebouwde oppervlak (volume) niet mogen toenemen. Daarnaast zou er een plan opgesteld moeten worden om actief leegstaande verpauperde stallen op te ruimen (en de materialen te recyclen) en hoe dit gefinancierd zou kunnen worden.


# Mark Kemna
vrijdag 1 januari 2016 14:17
Er zijn plekken waar agrarische bebouwing vanuit landschappelijk oogpunt verkeerd zit, daar moet je inzetten op sanering. Op andere plekken kan prima opnieuw gebruikt of gebouwd worden. Omwonenden betrekken is goed, maar een goede landschapsvisie op niet te grote deelgebieden moet leidend zijn. De Krommerijnstreek is een relatief klein, veelal open gebied waarin ook juist de schoonheid en kwaliteit zit. Maatwerk wat betreft VAB is dus erg belangrijk.
# Jan van Bentum
zondag 3 januari 2016 0:48
Waarom wordt er niet eens geprobeerd om het juist weer voor agrarische bedrijven te behouden? Nu wordt er overal van dat lelijke sedum neergelegd. Het ziet er niet uit, gebruikt enorm veel water, is niet milieu vriendelijk (zie er regelmatig een spuit overheen rijden)en er ligt plastic onder waardoor het water niet de bodem in kan zakken. Door de vrijkomende grond juist weer aan agrarische bedrijven te verhuren / verkopen behoudt je juist de unieke omgeving! Je zou daarin juist kunnen sturen in welke richting je de agrarische bedrijven wilt hebben. Zoals kleinschalig, inventief, monocultuur of juist niet, vernieuwend of traditioneel etc.
# Johan van DIjk
maandag 4 januari 2016 13:05
Het minder sturen op de invulling van VAB's is een goed vertrekpunt. Bied bedrijven die verwant zijn aan het buitengebied (w.o. CUMELA-sector) adequate mogelijkheden voor hergebruik bebouwing én onbebouwde grond !.
Er is al beleid (zie handreiking VAB, prov. Utrecht, dec. 2014) waarbij aangesloten kan worden. Stel in beleidsvisie niet op voorhand te veel kaders, zoals 'cat. 3 of hoger uitgesloten, of max 1 vr.wgn / dag'). Hiermee wordt beleidsinvulling op voorhand al teveel richtingbepalend. Maatwerk per perceel waarbij rekening wordt gehouden met dé omgeving / omwonenden, ruimtelijke kwaliteit, milieutechnische aspecten is van belang.